Міжнародний центр перспективних досліджень
Зворотний зв'язок Мапа сайту Версія для друку
Підписка на публікації
RSS стрiчка новин

Перелік документів в енергетичній сфері


Перелік національних документів України в енергетичній сфері

Назва Тип та номер документа Мета створення програми

Закони України

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період 02.11.2006 № 307-V Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергоносіїв в особливий період підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу незалежно від форми власності, та їх взаємодію з органами державної влади, Збройними Силами України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами місцевого самоврядування, органами управління у справах цивільної оборони і сил цивільної оборони, а також підприємствами, установами та організаціями галузей національної економіки, які настають із запровадженням особливого періоду
Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу 23.06.2005 № 2711-IV Цей Закон визначає комплекс організаційних та економічних заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу з метою сприяння поліпшенню фінансового становища підприємств паливно-енергетичного комплексу, запобіганню їх банкрутству та підвищенню рівня інвестиційної привабливості шляхом урегулювання процедурних питань та впровадження механізмів погашення заборгованості, надання суб'єктам господарської діяльності права їх застосування, визначення порядку взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розпорядників бюджетних коштів із суб'єктами господарської діяльності щодо застосування механізмів погашення заборгованості.
Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу 05.04.2005 № 2509-IV Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності суб'єктів відносин у сфері енергозбереження щодо використання когенераційних установок, регулює відносини, пов'язані з особливостями виробництва, передачі і постачання електричної та теплової енергії від когенераційних установок.
Про альтернативні джерела енергії 20.02.2003 № 555-IV Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні та організаційні засади використання альтернативних джерел енергії та сприяння розширенню їх використання у паливно-енергетичному комплексі.
Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії 11.01.2000 № 1370-XIV Цей Закон визначає правові та організаційні засади дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, а також загальні положення регулювання суспільних відносин, що виникають під час її провадження, як виняток із загальних положень, установлених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку 08.02.1995 № 39/95-ВР Цей Закон є основоположним у ядерному законодавстві України. Він встановлює пріоритет безпеки людини та навколишнього природного середовища, права і обов'язки громадян у сфері використання ядерної енергії, регулює діяльність, пов'язану з використанням ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання, встановлює також правові основи міжнародних зобов'язань України щодо використання ядерної енергії
Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки 24.06.2004 №1868-IV Цей Закон визначає правові та організаційні засади фінансового забезпечення діяльності з припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок.
Про енергозбереження 01.07.1994 № 74/94-ВР Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та екологічні основи енергозбереження для всіх підприємств, об'єднань та організацій, розташованих на території України, а також для громадян.
Про газ (метан) вугільних родовищ 21.05.2009 № 1392-VI Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні та організаційні засади діяльності у сфері геологічного вивчення газу (метану) вугільних родовищ, у тому числі дослідно-промислової розробки, видобування і вилучення його під час дегазації та подальшого використання як матеріального та/або енергетичного ресурсу
Про нафту і газ 12.07.2001 № 2665-III Цей Закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади діяльності нафтогазової галузі України та регулює відносини, пов'язані з особливостями користування нафтогазоносними надрами, видобутком, транспортуванням, зберіганням та використанням нафти, газу та продуктів їх переробки з метою забезпечення енергетичної безпеки України, розвитку конкурентних відносин у нафтогазовій галузі, захисту прав усіх суб'єктів відносин, що виникають у зв'язку з геологічним вивченням нафтогазоносності надр, розробкою родовищ нафти і газу, переробкою нафти і газу, зберіганням, транспортуванням та реалізацією нафти, газу та продуктів їх переробки, споживачів нафти і газу та працівників галузі.
Про електроенергетику 16.10.1997 № 575/97-ВР Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці і регулює відносини, пов'язані з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії, забезпеченням енергетичної безпеки України, конкуренцією та захистом прав споживачів і працівників галузі.
Про призупинення приватизації підприємств нафтопереробної промисловості України 23.12.2004 № 2294-IV Цей Закон спрямований на вдосконалення правового регулювання приватизаційних процесів у нафтопереробній галузі. Зокрема, передбачено тимчасове призупинення приватизації та внесення державою до статутних фондів господарських товариств усіх форм власності пакетів акцій підприємств нафтопереробної промисловості України, які перебувають у державній власності, а також передачу їх у заставу до прийняття Закону України про особливості приватизації підприємств нафтопереробної промисловості України
Про теплопостачання 02.06.2005 № 2633-IV Цей Закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади діяльності на об'єктах сфери теплопостачання та регулює відносини, пов'язані з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії з метою забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування систем теплопостачання, створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери теплопостачання.
Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу 05.04.2005 № 2509-IV Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності суб'єктів відносин у сфері енергозбереження щодо використання когенераційних установок, регулює відносини, пов'язані з особливостями виробництва, передачі і постачання електричної та теплової енергії від когенераційних установок

Стратегія України

Енергетична стратегія України на період до 2030 року Кабінет Міністрів України; Розпорядження, вiд 15.03.2006 № 145-р Визначення шляхів розвитку всіх видів енергетичних ресурсів для подальшої розробки та впровадження державних програм

Концепції, програми

Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми видобування та використання газу метану вугільних родовищ як альтернативного енергоресурсу Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 23 грудня 2009 р. N 1684-р Створення умов для розроблення промислових технологій видобування та використання метану як альтернативного енергоресурсу, розв'язання проблеми забезпечення безпечного видобування вугілля, збільшення до 1 млрд. куб. метрів на рік частки метану в структурі енергетичного балансу держави і запобігання його викидам.
Про схвалення Концепції розвитку, модернізації і переоснащення газотранспортної системи України на 2009-2015 роки Кабінет Міністрів України; Розпорядження вiд 21.10.2009 № 1417-р< Визначення основних засад формування та реалізації державної політики з питань забезпечення розвитку, модернізації і переоснащення газотранспортної системи України для підвищення ефективності її функціонування та інтеграції в загальноєвропейську мережу газопроводів
Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми "Ядерне паливо України" Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Концепція вiд 25.02.2009 № 216-р Мета Програми полягає в забезпеченні розвитку уранового і цирконієвого виробництв в Україні та створенні потужностей з виробництва ядерного палива і його елементів.
Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Концепція вiд 19.11.2008 № 1446-р Створення умов для зниження рівня енергоємності ВВП протягом строку дії Програми на 20 відсотків порівняно з 2008 роком (щороку на 4 відсотки) та оптимізація структури енергетичного балансу України
Про затвердження Програми "Українське вугілля" Кабінет Міністрів України; Постанова, вiд 19.09.2001 № 1205 Підвищення ефективності роботи підприємств вугільної промисловості та забезпечення належного рівня видобутку вугілля для потреб національної економіки
Про затвердження Програми диверсифікації джерел постачання нафти в Україну на період до 2015 року Кабінет Міністрів України; Постанова, вiд 08.11.2006 № 1572 Уникнення залежності українського ринку нафти і нафтопродуктів від однієї країни-експортера, підвищенні ефективності використання нафтотранспортної системи, надійності постачання нафти та зміцненні енергетичної безпеки
Про схвалення Концепції створення в Україні мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів на період до 2020 року Кабінет Міністрів України; Розпорядження, вiд 08.12.2009 № 1498-р Підвищення рівня енергетичної безпеки держави шляхом створення ефективної системи захисту національної економіки від зменшення обсягу постачання нафти і нафтопродуктів або його припинення.
Про затвердження Концепції державної політики у сфері постачання та транзиту сирої нафти Кабінет Міністрів України; Розпорядження, вiд 05.04.2002 № 187-р Підвищення енергетичної безпеки держави шляхом диверсифікації джерел постачання сирої нафти на нафтопереробні підприємства, розташовані на території України, та створення умов для надійного і ефективного функціонування та розвитку міжнародних нафтотранспортних коридорів, утвердження української складової на західноєвропейському ринку нафтотранспортних послуг з метою підвищення енергетичної безпеки Європи та світу

Перелік міжнародних зобов’язань України в енергетичній сфері

Назва Дата набуття чинності Сторони договору
Заключний документ Гаазької конференції з Європейської енергетичної хартії

Договір до Енергетичної Хартії та Заключний акт до неї

Поправка до положень Договору до Енергетичної Хартії, що стосуються торгівлі Додаток 1 до Заключного Акта Міжнародної Конференції й Рішення Конференції з Енергетичної Хартії)
17.12.1991
Договір ратифіковано Законом N 89/98-ВР ( 89/98-ВР ) від 06.02.98 Додатково див. Поправку ( 995_h23 )від 24.04.98
Поправку ратифіковано Законом N 998-VI ( 998-17 ) від 18.02.2009
Багатостороння
Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі 01.12.2005 ЄС-Укр
Решение Экономического совета Содружества Независимых Государств о проекте Прогноза производства и потребления энергоресурсов государств-участников СНГ на период до 2020 года 13.03.2009 СНД
Договір про заснування Енергетичного Співтовариства

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 14 грудня 2009 року N 257/2009-рп Про уповноваження Ю. Продана на підписання Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства
  Багатостороння
Решение Экономического совета Содружества Независимых Государств об Основных направлениях и принципах взаимодействия государств-участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения энергоэффективности и энергосбережения 11.03.2005 СНД
Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения энергоэффективности и энергосбережения 07.10.2002 СНД
Спільна заява за результатами Спільної ЄС-Україна міжнародної конференції щодо модернізації газотранзитної системи України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ від 5 серпня 2009 р. N 927-р Про затвердження плану заходів з реалізації Спільної заяви за результатами Спільної ЄС - Україна міжнародної інвестиційної конференції щодо модернізації газотранзитної системи України на друге півріччя 2009 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про заходи з реалізації Спільної заяви за результатами Спільної ЄС - Україна міжнародної конференції щодо модернізації газотранзитної системи України
23.03.2009 ЄС-Укр
ПОСТАНОВА КМУвід 30 вересня 2009 р. N 1098 Про приєднання України до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях    
АТОМНА ЕНЕРГІЯ
Гарантійна угода між Україною як Гарантом та Європейським співтовариством з атомної енергії як Кредитором стосовно Угоди про механізм надання позики, розмір якої в євро еквівалентний 83000000 (вісімдесят три мільйони) доларів США, для підвищення безпеки Енергоблока N 2 Хмельницької атомної електростанції та Енергоблока N 4 Рівненської атомної електростанції між Національною атомною енергогенеруючою компанією "Енергоатом" та Європейським співтовариством з атомної енергії 29.07.2004 Угоду ратифіковано Законом N 2818-IV) від 07.09.2005) Енегроатом-Укр
Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським співтовариством з атомної енергії в галузі керованого термоядерного синтезу 23.07.1999 (Угоду ратифіковано Законом N 3104-III від 07.03.2002 ) Енегроатом-Укр
Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським співтовариством з атомної енергії в галузі ядерної безпеки 23.07.1999 ( Угоду ратифіковано Законом N 3104-III від 07.03.2002 ) Енегроатом-Укр
Угода між Урядом України та Європейською Організацією Ядерних Досліджень про подальший розвиток наукового і технічного співробітництва в галузі фізики високих енергій 02.04.1993 ЄОЯД - Укр
Соглашение о сотрудничестве в формировании и обмене информационными ресурсами и в создании и развитии информационных систем государств-участников Содружества Независимых Государств в сфере мирного использования атомной энергии 14.09.2007 СНД
Гарантійна угода (Проект модернізації після завершення будівництва Енергоблока N 2 Хмельницької атомної електростанції та Енергоблока N 4 Рівненської атомної електростанції) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку 29.07.2004 Дата набуття чинності для України: 10.10.2005 ( Угоду ратифіковано Законом N 2817-IV від 07.09.2005 ЄБРР - Укр
Угода між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї ( Угоду ратифіковано Законом N 737/97-ВР від 17.12.97 ) МАГАТЕ - Укр
Додатковий протокол до Угоди між Україною та Міжнародним Агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї Додатковий протокол ратифіковано Законом N 3092-IV від 16.11.2005 МАГАТЕ - Укр
Угода між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України Угоду затверджено Постановою КМ N 12 від 12.01.95 МАГАТЕ - Укр
Угода між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про співробітництво в галузі атомної енергетики і атомної промисловості 30.06.1997 Чехія - Укр
Решение о Перспективном плане развития сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в мирном использовании атомной энергии, повышении безопасности ядерных установок 17.01.1997 СНД
Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки щодо підвищення експлуатаційної безпеки, зниження ступеня ризику експлуатації та зміцнення систем регулювання цивільних атомних об'єктів в Україні 25.10.1993 Дата набуття чинності: 25.10.1993 США-Укр
Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики 14.01.1993 РФ - Укр
Угода про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії 26.06.1992 СНД
Угода з МАГАТЕ про проведення міжнародних наукових досліджень наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції в науковому центрі "Прип'ять" 21.09.1990 МАГАТЕ - Укр
Угода між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії про співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії Угоду затверджено Постановою КМ N 59 від 25.01.2006 Єнергоатом - Укр
Меморандум про порозуміння між Україною та Комісією Європейських Співтовариств з питань виконання програм технічної допомоги в сфері ядерної безпеки 23.10.1995 ЄС-Укр
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области эксплуатации межгосударственных линий электропередачи национальных электроэнергетических систем 20.11.2009 СНД
Соглашение о создании резервов ресурсов и их эффективном использовании для обеспечения устойчивой параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников Содружества Независимых Государств 15.09.2004 СНД
Угода про взаємодопомогу у випадках аварій та інших надзвичайних ситуацій на електроенергетичних об'єктах держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав 30.05.2002 СНД
Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Киргизької Республіки про співробітництво в галузі електроенергетики 18.04.1997 Киргизька Республіка - Укр
ГАЗ
Спільний протокол про наміри щодо реформування газової галузі в Україні та закупок газу з Росії Підписаний 31.07.09 Єврокомісією, ЄБРР, Світовим банком, МВФ, ЄІБ - Укр
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про стратегічне співробітництво в газовій галузі 07.10.2002  
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о мерах по обеспечению стратегического сотрудничества в газовой отрасли 18.08.2004 РФ - Укр
Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про додаткові заходи щодо забезпечення транзиту російського природного газу по території України Угоду ратифіковано Законом

N 2797-III від 15.11.2001

РФ - Укр
Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про гарантії транзиту російського природного газу територією України 22.12.2000 Дата набрання чинності для України: 11.01.2002 РФ - Укр
Рамкова угода про інституційні засади створення міждержавних систем транспортування нафти та газу Угоду ратифіковано Законом N 2231-III від 18.01.2001 СНД
Угода про проведення узгодженої політики в галузі транзиту природного газу Угоду ратифіковано із застереженням Законом N 615/96-ВР від 18.12.96 СНД
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь про транспортування природного газу 17.12.1992 Бєларусь - Укр
Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про поставки природного газу і транзит газу через територію України 20.08.1992 РФ - Укр
НАФТА
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о транзите нефти по территории Украины 18.08.2004 РФ - Укр
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про співробітництво щодо поставок казахстанської нафти в Україну та її транзиту територією України 01.06.2004 Дата набрання чинності для України: 09.11.2007 Угоду затверджено Постановою КМ N 1224 від 17.10.2007 Казахстан - Укр
Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про співробітництво щодо поставок казахстанської нафти в Україну та її транзиту територією України від 1 червня 2004 року 02.02.2007 Протокол затверджено Постановою N 1224 від 17.10.2007 Казахстан - Укр
Угода про співробітництво з реалізації проекту інтеграції нафтопроводів "Дружба" та "Адрія" 16.12.2002 Угоду ратифіковано із Заявою Законом N 1431-IV від 04.02.2004 Багатостороння
Угода між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про нафтопровідну систему Джейхан-Самсун Угоду ратифіковано із застереженням Законом N 739/97-ВР від 17.12.97 Турція - Укр
Угода про проведення узгодженої політики в галузі транзиту нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами 12.04.1996 Угоду ратифіковано із застереженнми Законом N 329/97-ВР від 11.06.97 СНД
Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про умови поставок нафти і нафтопродуктів та їх транспортування по території України 18.02.1994 РФ - Укр

ЄС: документи у сфері енергетичної стратегії

Рік, назва Тип і номер Мета програми

ЄС

2003 – Європейська стратегія сталої, конкурентної та безпечної енергетики Зелена книга Комісії, COM(2006) 105 final Надати "пропозиції та варіанти, які могли б стати основою нової всеосяжної європейської політики у сфері енергетики"
2007 – Енергетична політика Європи Повідомлення Комісії, COM(2007) 1 final Прийняти загальноєвропейський підхід до енергетики та створити "сталу, безпечну та конкурентну енергетичну сферу"
2008 – Можливість Європи впливати на зміну клімату: 20-20 до 2020 року Повідомлення Комісії,COM(2008) 30 final Визначити узгоджену та всеосяжну стратегію підготовки Європи до переходу до економіки з низьким рівнем викидів до 2020 року
2008 – Стратегічний огляд енергетики: План дій ЄС щодо енергетичної безпеки та солідарності (представлений 2008 року, ухвалений 2009 року) Повідомлення Комісії,COM(2008) 781 final Підтримати зусилля, докладені для відповіді на три виклики ЄС в енергетичній сфері , й “перші кроки до нової стадії Європейської енергетичної політики, з урахуванням викликів, які, імовірно, постануть між 2020 і 2050 роками, та почати процес визначення відповідей Євросоюзу на ці довготермінові виклики”
2009 – До майбутнього з низьким рівнем вуглецевих викидів: Стратегічний план енергетичних технологій Повідомлення Комісії, COM(2009) 519 final “План розроблення Європою низки доступних, чистих, ефективних і екологічних технологій світового рівня завдяки здійсненню скоординованих досліджень”

Велика Британія

2003 – Створення економіки з низьким рівнем вуглецевих викидів Біла книга з енергетики, Cm 5761 Визначити загальну мету, яку потрібно досягти до 2050 року, і документ про основи політики на період до 2020 року
2005 – Забезпечення майбутнього: стратегія сталого розвитку Стратегія, Cm 6467 Стратегія сталого розвитку до 2020 року
2006 – Огляд енергетичної сфери Звіт, Cm 6887 Огляд поступу Великої Британії в досягненні чотирьох цілей
2007 – Відповідь на виклики в енергетичній сфері Біла книга з енергетики, Cm 7124 Документ про основи політики до 2020 року
2008 - Відповідь на виклики в енергетичній сфері Біла книга з ядерної енергетики, Cm 7296 Стратегія включення ядерної енергетики в енергетичну стратегію Великої Британії
2009 – План зниження вуглецевих викидів Національна стратегія з питань клімату та енергетики Дорожня карта до 2020 року щодо переходу до економіки з низьким рівнем вуглецевих викидів
2009 – Стратегія поширення відновлюваних джерел енергії Стратегія, Cm 76866 Стратегія досягнення частки відновлюваних джерел енергії на рівні 15% до 2020 року
2009 – Енергетична стратегія: національний виклик у світі, що змінюється Незалежний огляд (не ухвалено) Огляд наслідків подій на міжнародних енергетичних ринках для подальшої енергетичної безпеки Великої Британії

Франція

2003 – Une strategie energetique pour la France (Енергетична стратегія для Франції) Звіт Запропонувати енергетичну стратегію для Франції, засновану на обговоренні енергетичних проблем у країні
2003 –Rapport du Comite des Sages (Звіт Комітету Блакитної стрічки) Звіт Надати коментарі щодо формату та суті зазначеного вище обговорення енергетичних проблем у країні
2005 – Loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique (Закон про основні напрямки енергетичної політики Франції) Закон №2005-781, 13 липня 2005 року Визначити загальні напрямки енергетичної політики Франції на наступні 30 років
2008 – Perspectives energetiques de la France 2020-2050 (Майбутнє енергетики Франції, 2020–2050) Незалежний огляд (не ухвалено) Скласти план енергетичної ситуації у Франції на 2020–2050 роки та запропонувати рекомендації